Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ( άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
image_print