Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print