1

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2016