Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print