1

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2019 (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)