Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικ. έτους 2020 (άρθρου 221 Ν. 4412/2016)