1

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣ-ΤΡΩΜΑΤΩΝ (2018)»