Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Παρεμβάσεις σε προαύλειο χώρο σχολείου Μαυροβάτου»