1

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017