Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού, σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτους 2019, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών