Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης