ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019