1

Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν- Εργασία για τη Δράμα» με σκοπό την κατάθεση Τοπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου για την Απασχόληση (Τ.Ο.Π.Σ.Α.) στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 75 (1796/21-03-2012) πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ.Α.Μ.-Θ.