Συμπλήρωση της αριθμ. 742/2018 απόφασης Δ.Σ. περί “ Κίνησης διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίου με αρiθμό 262 έκτασης 14.750 τ.μ. σχολικού κλήρου Βαθυλάκου