Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852 / 2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87 / 7.6.2010) μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του δήμου Δράμας για την υλοποίηση της Πράξης: «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου 50 νηπίων»

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print