1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.