1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ