1

Σίτιση ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου Δράμας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνoϊού COVID-19» ,συνολικής προεκτιμώμενης αξίας 49.924,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).