1

Τροποποίηση Απόφασης Δημάρχου περί μεταφοράς και απασχόλησης προσωπικού του ΝΠΔΔ σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας