Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων – ν.4479/2017(Α΄ 94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄121) και άλλες διατάξεις»

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print