Τροποποίηση της 131/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης επανα-ληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)».