Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 169/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια της Σύμβασης