Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 341/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΦΠΟΩ9Μ-7ΔΣ)

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print