Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βιώσιμη μικριοκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων στο Δήμο Δράμας με κωδικό ΟΠΣ 5163963. Πολυετής υποχρέωση ποσού 309.986,36€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print