1

Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ. 270/81″ Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.)”

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει, ανοιχτό, δημόσιο, πλειοδοτικό, διαγωνισμό με φανερή και προφορική προσφορά που έχει ως αντικείμενο την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τους όρους της 10576/11-04-2018 διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23-04-2018 ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας.

Πληροφορίες στο τηλ. 2521350664 γραφείο 212.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ