1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  γενικής υπηρεσίας: Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων, προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με τους όρους που εγκρίθηκαν με την 104/19 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6ΑΒ7Ω9Μ-05Ε)

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δράμας – Διεύθυνση Δόμησης

Τηλ.: 2521351399

Telefax: 2521351513

E-mail:ipapa@dimosdramas.gr

Ιστοσελίδα: www.dimos-dramas.gr

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε συναφή επαγγέλματα και κυρίως:

Οι εργολάβοι δημοσίων έργων   με πτυχία οικοδομικά ή/και οδοοποιίας, Εμπειροτέχνες εργολάβοι δημοσίων έργων με πτυχία οικοδομικά ή/και οδοποιίας, Ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων και ΔΧ φορτηγών, Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού ή βιοτεχνικού ή τεχνικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, Ενώσεις ή κοινοπραξίες, Συνεταιρισμοί.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 03/07/2019, ημέρα Τετάρτη Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00’ π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της διεύθυνσης Δόμησης, Διοικητήριο 5ος όροφος.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Κατεβάστε την Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ εδώ

Κατεβάστε το υπόδειγμα εντύπου Οικονομικής Προσφοράς εδώ