1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

              με προϋπολογισμό:  153.225,81  Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 60.698,54 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προϋπολογισμού 88.509,01 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ)  .

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ»  με Κ.Α. 64.7341.025

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 14/09/2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 20/09/2023 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός διαγωνισμού είναι 203286

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 60.698,54 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (προϋπολογισμού 88.509,01 € χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  , FAX επικοινωνίας  2521023343,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:

Μίλκα Ελένη (τηλ. 2521350652, e-mail: emilk@dimosdramas.gr)

 

Το σύστημα υποβολής  των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4782/2021.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ  (3.064,00 €) και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης ΕΔΩ

Κατεβάστε ορθή επανάληψη της ΕΣΥ ΕΔΩ