ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Στη Δράμα και στην αίθουσα του Γραφείου Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα, είκοσι πέντε (25)
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., έλαβε χώρα η δημόσια κλήρωση για την
πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021.

 

Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης