1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ)»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ)», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 48.698,44 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 60.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΤΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ