1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:«Προμήθεια υλικών εγκατάστασης δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών 9,87 KW»

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια υλικών εγκατάστασης δύο Φωτοβολταϊκών σταθμών 9,87 KW» σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 48.380,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ