1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:«Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης κτισμάτων»

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης κτισμάτων, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 34.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ