1

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
1α. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα GR,
τηλ. +30 2521350712, φαξ +30 2521023343
1β. Προϋπολογισμός 249.991,60€ με τον ΦΠΑ ( 203.245,20 χωρίς ΦΠΑ)
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
3α. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Δήμος Δράμας – Αθλητικό Κέντρο «Κραχτίδη», Δράμα.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ