Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 16-05-2018 και ώρα 08:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 203 θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για την τεχνική υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανωτέρω τεχνικη υπηρεσία, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 37.278,10€ (χωρίς ΦΠΑ) για την κατηγορία (8) στατικές μελέτες.