1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”, προϋπολογισμού 136.383,000 € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 34/2020,αριθμό συστήματος 149733 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45233120-6.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι ΣΑΤΑ
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  18/03/2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ