1

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Πρόεδρου του Δ.Σ., για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχετε σε αυτήν, η Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 13.00 το μεσημέρι.

 

Μετά τη ματαίωση της 8ης/13-4-2022 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αρ.πρωτ.12375/29-3-2022 πρόσκληση, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών συμμετείχαν 11, καλείστε να προσέλθετε σε νέα ΕΙΔΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 9/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ. που θα διεξαχθεί δια ζώσης (μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο) του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr» (η συμμετοχή των υπολοίπων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ ΦΕΚΑ΄114/8-6-2006), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), καθώς και την τελευταία εγκύκλιο με αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, σχετικά με τον:

 

Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το πρακτικό ματαίωσης της συνεδρίασης