1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 38.332,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 11-08- 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ