Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2012

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 209 του Ν. 3436/2006 και το Π.Δ. 60/2007 προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου για το 2012” σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την αριθ. 215/2011 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ