1

Ορισμός υπαλλήλων που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Mε την αριθμ. πρωτ. 3682/2-2-2018 απόφαση του Δημάρχου Δράμας ορίστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δράμας που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,  όπως το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ