1

Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας)-2010

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις σε χώρους απορριμμάτων (Έργα αντιπυρικής προστασίας) -2010», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 84.541,10 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 105.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την προκήρυξη.