1

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Δράμας

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ