1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (10tn ΚΑΙ 15tn)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας « Ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων (10tn και 15tn)», σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ