1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ (ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΠΡΕΜΝΩΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ), ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια ειδικού μηχανικού εξοπλισμού καθαρισμού πρανών και δασών (εκριζωτής πρέμνων, χλοοκοπτικό μηχάνημα κοπής ψηλών χόρτων), πυροσβεστικού και λοιπού μηχανικού εξοπλισμού  και χλοοκοπτικού τρακτέρ, προϋπολογισμού 21.100,00€ με το ΦΠΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ