Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 04ης /22-04-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ