Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 06/27-06-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

εδώ