Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 15ης /12-05-2021 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου διά Τηλεδιάσκεψης

Δείτε τον πίνακα εδώ