Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 16/01-09-2019 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ