1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 20η/8-09-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε τον πίνακα εδώ