1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13η/16-5-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε τον πίνακα εδώ