Πίνακας θεμάτων της 05/09-02-2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ