Πίνακας Θεμάτων της 07/31-07-2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ